Únor 2006

Šu

26. února 2006 v 20:15 Bohové a bohyně
Bůh Šu byl zosobněním vzduchu a slunečního svitu. Měl ženu a zároveň sestru Tefnut. A děti Geba a Nut. Jeho kultovní středisko bylo v Leontopoli.
Šu byl zobrazován jako člověk s perem na hlavě.

Tefnut

26. února 2006 v 18:09 Bohové a bohyně
Bohyně Tefnut byla zosobnění vláhy. Měla manžela a zároveň bratra boha Šu. Byla zobrazována např. jako žena se lví hlavou.

Thovt

24. února 2006 v 20:24 Bohové a bohyně
Thovt byl bůh písařů. Zobrazován jako pavián, ibis nebo člověk s hlavou ibise. Často se účasnil obřadu vážení srdcí (v posmrtném životě, jestli do něj může vstoupit, když naeuspěje sežereho tkz."velká požíračka") před bohem zemřelých Usirem. Jeho kultovním střediskem byla Hermopolis.
Bůh Thovt (uprostřed, napravo vedle vah, nalevo od zemřelého v bílém rouchu) při posmrtném obřadu vážení srdcí.

Usir (Osiris)

24. února 2006 v 20:05 Bohové a bohyně
Byl bohem posmrtného života, mrtvých a úrody. Zobrazován byl jako mumifikovaný člověk, který měl u sebe důtky a žezlo.
Měl syna Hora a za ženu svou sestru Esét.
Je škoda nezmínit jeden mýtus o Usírovi. Prý Usira lstí zabil jeho bratr Sutech (hrou, mělo se zjistit kdo se do truhly nejlíp vejde, ale ta truhla byla rakev vyrobená přímo pro Usira). Usir v rakvi zemřel a stal se vládcem říše mrtvých. Pak Eset po mnoha útrapách získala truhlu. Všiml si toho Sutech a rozřezal Usirovo tělo na mnoho kusů a roznesl je. Eset ho ale chtěla pohřbít. Tam kde našla nějaký kus jeho těla udělala pohřeb. Jedinou část jeho těla nenašla - proto ji udělala umělou.
Osiris na svém trůně při posmrtném obřadu vážení srdcí. Za ním stojí jeho sestry: Eseta (Isis) a Nebtheta.

Vadžet

24. února 2006 v 19:11 Bohové a bohyně
Vadžet byla bohyně, která byla zobrazována jako kobra s korunou. Kobra byla považována jako svrchovanost. Vadžet byla jednou s ochránkyní krále (faraóna).

Kdo to byli Hebrejci? (stručně)

21. února 2006 v 18:32
Hebrejci, také označovánijako Izraelci, Izraelité a dnes jako Židé. Židé odvozují svůj původ od tří praotců: Abrahama (pův. Abrama), Izáka a Jákoba (pak se přejmenoval na Izraele). Abraham pocházel z města Ur a Bůh mu řekl, že má jít do země, kterou mu ukáže. Abraham poslechl a odešel. Nicméně zažil různé zkoušky jestli opravdu věří Bohu. Měl syna Izáka, který měl syny Ezaua a Jákoba. Byli dvojčata, ale Ezau byl přec jen o chvíly dřív :-) Takže právo na otcovo požehnání měl Ezau. Jákob podvedl svého slepého, starého otce a dostal požehnání (Zajímavé je, že Jákoba pak mnohokrát v životě lidi podvedli).
Jákob měl 12 synů a mezi nimi byl i jeho nejmilejší syn Josef. Josef také dostal od Boha dar vykládání snů. Bratři na něj samozřejmě žárlili, tak ho hodili do studně (vyschlé). Uviděli kupce a tak si řekli, že ho prodají do otroctví, dostali za něj 20 stříbrných. Pak mu roztrhali suknici, vymáchali ji v kozlí krvi a předložili jí otci, že to našli v lese a že, ho asi roztrhala dravá zvěř. Tak Jákoba podvedli, Jákob velice truchlil na svého syna.
Josef pak přijel do Egypta, kde si ho koupil královský dvořan jakýsi Potífar. Pak byl falešně obviněn a odveden do vězení.
Odtud byl zavolán faraonem, aby mu vyložil sny. Josef vyložil sny, které znamenaly, že bude 7 úrodných let a 7 let hladomoru. Farao ustanovil Josefa za správce Egypta a připravoval se na hladomor. Nastala léta hladomoru a Josef prodával lidem obilí a kdo neměl peníze ten dal faraonovi svůj pozemek, tak vykoupil Josef pro faraona Egypt. Přišli jeho bratři do Egypta pro obilí a nakonec jim Josef řekl kdo je (oni ho nepoznali). Potom se celá jejich rodina přestěhovala do Egypta (i s Jákobem).
Hebrejci se rozmnožili ze 70-ti lidí na početný národ a spokojeně v Egyptě žili 430 let než je vyvedl Mojžíš z otroctví (viz kdy vyšli Hebrejci z Egypta), potom s Boží pomocí dobyli Kenaánskou zemi kterou jim už dávno Bůh zaslíbil (dnešní Izrael). Dále bylo vytvořeno království, které se rozpadlo na Izrael a Judsko. Dále se v Judském Betlémě narodil Ježíš Kristus a začína nový letopočet. Potomci Abrahama, Izáka a Jákoba jsou stále mezi námi a nejen v Izraeli, jsou roztroušeni po celém světě.

Nefertiti

14. února 2006 v 21:22 Králové a královny
Kdo byla Nefertiti?
Někdo říká, že Nefertiti byla mitánnská princezna Taduchepa, kterou poslal do Egypta její otec (mitánnský král) na žádost faraóna Amenhotepa III. o její ruku (kvůli upevnění spojenectví, protože vzrůstala moc říše Chetitů). Princezna v pořádku dorazila do Egypta, ale dále se o ní nikdo nezmiňuje. Mohla se přejmenovat na Nefertiti a místo aby se vdala za Amenhotepa III. se provdala za jeho syna Amenhotepa IV.- Achnatona?
Je to určitě lákavé, ale Nefertiti je Egyptské jméno a cizi princezny si nechávaly svá původní jména a nebo si je poegypštily.
To by znamenalo, že Nefertiti byla Egypťanka! Protože nepoužívala titul dcera krále dá se usuzovat, že nebyla dcerou Amenhotepa III. Tedy musela být nejspíš dcerou nějakého vysoce postaveného dvořana.
Mohl to být Aje? Neví se, vše jsou jen teorie. Ale mohlo by to být, protože Aje používal titul božského otce. Faraon byl považován za boha a to by dávalo logický význam faraonův tchán. Nezapadá však to, že Ajeho žena nebyla nikdy zapsána jako matka Nefertiti. Je ale tato teorie: Ajeho 1. žena zemřela krátce po porodu a Aje si vzal jnou ženu, která byla Nefertitina kojná.
Nic se neví jistě, takže si o tom můžem jen nechat zdát.
Nefertiti ale nezůstávala v Achnatonově stínu, obětovala s ním Atonovi. Také je zobrazena na válečném voze a dokonce jak sama komunikuje s Atonem bez prostřednictví svého manžela, projevují se tu prvky faraónovy moci. Hodně zasahovala do politiky podobně jako její tchýně královna Teje. V posledích letech Achnatonově vlády se o ní přestáají zmiňovat prameny a začínají se zmiňovat o Smenkarém. Byl Smenchkaré Nefertiti? Smenchkáré je zobrazován s atributy ženy a nejspíš byl Achnatonův i spoluvládce. Mohla se Nefertiti v posledních letech Achnatonovy vlády přejmenovat a stát se Achnatovou spoluvládkyní.
Nejspíše ne! Nefertiti asi zemřela a Achnaton začal vládnout se Smenchkarém. Smenchkaré byl zobrazován jako žena, kvůli Achnatonově teorii, že pochopit stvoření a přírodu může jen pár. Ale zase nevíme nic jistě. Nefertiti zemřela asi věku 30-ti let a získala titul nejhezčí žena starověku.

Kdy vyšli Hebrejci z Egypta?

5. února 2006 v 18:29 Hebrejci v Egyptě
1) Možná za vlády Merenptaha (1224 - 1214) - 19.dynastie jeho otec byl Ramesse II. mohl by být Mojžíš Ramessovým nevlastním synem? Za Ramesse II.bylo postaveno mnoho chrámů aj. mohly je postavit Hebrejci? Hebrejce by mohl zotročit nejspíš Ramesse I., protože založil novou dynastii, mohl by být doslova"nový král". Za Sethiho I. nebo spíš za Ramesse II. by mohli být házeni do Nilu malí izraelští chlapci (novorozeňata). Tedy Mojžíšovo narození. A vyvedení z Egypta za Merenptaha. A proč ne za Ramesse II.? Protože Ramesse II. zemřel okolo 100 let. Mohl by se ve sto letech hnát na voze za otroky? Ovšem to by vycházelo, že Josef byl v Egyptě okolo r. 1644 za druhého přechodného období. Tehdy v Egyptě byla decentralizace a zmatek. Proč by se Josef ubydlil se svou rodinou v Egyptě v tak nejistém období?

2) Mohlo to být i za spoluvlády Thutmose III. (1479 - 1425) a Amenhotepa II. (1427 - 1401) -18.dynastie.
- to by znamenalo, že král, který nechal Hebrejce zotročit byl Ahmose I. Ahmose vyhnal Hyksósy z Egypta a nesnášel cizince. Mojžíš by se narodil za Thutmose I., který měl charakter: "válečník známý svou bezohledností" - mohl povraždit Hebrejské chlapce? Jeho dcera byla známá Hatšepsut, mohla vytáhnout Mojžíše z Nilu?
Za Thutmose III. a Amenhotepa II. by mohli Hebrejci vyjít z Egypta.
(Thutmose III.-Amenhotep II. otec-syn) V té době mohl být Amenotep II. na výpravě do Palestiny. Mezitím mohlo odbýt 10 Egyptských ran a v té poslední zahynul Thutmosův vnuk a Amenhotepův nejstarší syn. Thutmose mohl zahynout v moři.
Při návratu do Egypta se Amenhotep II. musel dozvědět o všech novinkách. Pak popravil několik lidí a poslal jejich hlavy nabodnuté na kůly po Nilu. Proč? - Nejspíše si musel upevnit moc. Byly nepokoje? Poté odjel do Núbie a nabral tam spoustu otroků. Jeho syn nechal zapsat (
stéla pod Velkou sfingou), že nebyl prvorozený syn Amenhotepa II.
Ve městě Achetatonu - (zářící obzor boha Atona) postaveného Achnatonem se nalezly dopisy od kenaanských králů, ve kterých stálo, že je ohrožuje jakýsi kmen "Hebiru". Tyto dopisy byly adresovány Amenhotepovi III., Achnatonovi (Amenhotepovi IV.) a Smenchkarému. Kdyby to tak opravdu bylo, Josef ( přičtením 430let + 1425 let-vyjití Hebrejců z Egypta = 1855 př. Kr.) mohl být v Egyptě za panování Senvosreta III. (1872 - 1853) - 12.dynastie - Střední říše.
Thutmose III.

Kartuše se jménem Thutmose III.
Kartuše se jménem královny HatšepsutAmenhotep IV.- Achnaton

3. února 2006 v 18:22 Králové a královny
Amenhotep IV. - (Achnaton) byl synem Amenhotepa III. a jeho ženy Teje. (18.dynastie - nová říše), vládl asi v letech 1353-1335.
Po smrti svého staršího bratra bylo rozhodnuto, že po otcově smrti nastoupí na trůn.
Oženil s Nefertiti s kterou měl 6 dcer. Nefertiti patrně nebyla královského původu (dokládá to i fakt, že se nenechávala psát jako dcera krále). Pak Amenhotep udělal náboženskou reformu, zapudil tradiční bohy a uctíval Atona (Sluneční kotouč), což se nelíbilo Amonovým kněžím.
Ovšem Aton nebyl ani jediným bohem, dokládá to fakt, že Amenhotepovi poslední dvě dcery měli ve svém jméně obsaženo jméno boha REA. V 6. roce svého panování se přejmenoval na Achnatona (znamená "živoucí duch Atonův" nebo "prospěšný Atonovi") a prohlásil se za syna Atona. Založil město Achetaton (Achet-"zářící obzor"= zářící obzor boha Atona) a učinil ho hlavním městem. Vystvěl ho na půdě, která ještě nebyla zasvěcena žádnému bohu, takže měl Aton město jen pro sebe .
To vše udělal asi hlavně pro to, aby zamezil moc Amonových kněží a sjednotil Egypt z hlediska náboženství - neboť v té době k Egyptu patřily i jiné země kde se uctíval bůh slunce. Tak prohlásil za nejvyššího a jediného boha Atona (sluneční kotouč). (Ale nevylučuji možnost, že by to myslel vážně.)
Náboženská reforma se samozřejmě dotkla i umění, které s náboženstvím úzce souvisí. Nastalo uvolnění, obličeje se nemalovali už jen z "egyptského" profilu, ale i ze předu. Faraon přestal být tím přísným silným bohem, ale již byl otcem rodiny, který v manželství a láskou naplňuje Atonovu vůli, proto se objevuje například objímání. Král nemá ono svalnaté břicho, ale má na něm tukové záhyby a i ta jeho hlava není příliš hezká (viz. obr. dole), někteří badatelé tvrdí, že vypadá spíš jako hermafrodit a to vysvětlují Achnatonovou teorií, že dokonalý může být člověk jen jako "muž a žena".
V Achetatonu byly nalezeny dopisy od kenaánských králů, že je ohrožuje nějaký kmen Habiru (Hebrejci?). Tyto dopisy byly adresovány už Amenhotepovi III.
Achnaton měl s jeho vedlejší ženou Kijou syna Tutanchatona, který byl po jeho smrti donucen přejmenovat se na Tutanchamona. Achnaton zemřel neobjasněně (ani se nenašla jeho hrobka, mumie) a v mladém věku.
Jeho nástupce Smenchkaré byl nejspíš po smrti Nefertiti jeho spoluvládcem. Asi za Tutanchamonovy vlády byly kartuše s jeho jménem Amonovými kněžími smazány (což se považovalo za největší posmrtný trest). A vše se vrátilo do starých kolejí, Achetaton byl zničen, umění začlo být zase strohé a na velkého reformormátora se zapomělo.

AchnatonKartuše s Achnatonovým jménem

Seznam faraonů

2. února 2006 v 13:30 Seznam panovníků

Faraoni starověkého Egypta

!!! LETOPOČTY udávají DOBU VLÁDY a jsou jenom PŘIBLIŽNÉ !!! V kontextu takto starých dějin jde ostatně téměř vždy o přibližná data!

PŘEDDYNASTICKÁ DOBA (před rokem 3000 př. Kr.)

Bájní králové, například:
 • král Štír (Serek)
 • Narmer (Meni?)

ARCHAICKÁ DOBA

1.dynastie (2950 - 2770 př. Kr.)

2.dynastie (2770 - 2649 př. Kr.)

 • Hotepsechemvej
 • Raneb
 • Ninecer
 • Peribsen
 • Chasechemvej

STARÁ ŘÍŠE

3.dynastie (2649 - 2575 př. Kr.)

 • Nebka (2649 - 2630)
 • Džoser (2630 - 2611)
 • Sechemchet (2611 - 2603)
 • Chaba (2603 - 2599)
 • Hunej (2599 - 2575)

4.dynastie (2575 - 2465 př. Kr.)

5.dynastie (2465 - 2323 př. Kr.)

 • Veserkaf (2465 - 2458)
 • Sahure (2458 - 2446)
 • Neferirkare (2446 - 2426)
 • Šepseskare (2426 - 2419)
 • Raneferef (2419 - 2416)
 • Novoserre (2416 - 2392)
 • Mankauhor (2396 - 2388)
 • Džedkare (2388 - 2356)
 • Venis (2356 - 2323)

6.dynastie (2323 - 2150 př. Kr.)

 • Teti (2323 - 2291)
 • Pepi I. (2289 - 2255)
 • Merenre (2255 - 2246)
 • Pepi II. (2246 - 2152)

PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ

 • 7.-10. Dynastie nevýznamní králové

STŘEDNÍ ŘÍŠE

11.dynastie (thébská) (2134 - 1991 př. Kr)

 • Mentuhotep I. (2061 - 2010)
 • Antef I. (2134 - 2118)
 • Antef II. (2118 - 2069)
 • Antef III. (2069 - 2061)

 • Mentuhotep II. (2010 - 1998)
 • Mentuhotep III. (1998 - 1991)

12.dynastie (1991 - 1783 př. Kr.)

 • Amenemhet I. (1991 - 1962)
 • Senvosret I. (1971 - 1926)
 • Amenemhet II. (1929 - 1892)
 • Senvosret II. (1897 - 1878)
 • Senvosret III. (1878 - 1853)
 • Amenemhet III. (1853 - 1797)
 • Amenemhet IV. (1799 - 1787)
 • Sebeknofru (1787 - 1783)

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ

13.dynastie (1783 - 1640 př. Kr.) Přes 70. nevýznamných králů, z nich nejznámější:

 • Sebekhotep I. (1750) ???
 • Hor (1748) ???
 • Sebekhotep III. (1745) ???
 • Neferhotep I. (1741 - 1730) ???
 • Sebekhotep IV. (1730 - 1720) ???
 • Sebekhotep V. (1720 - 1715) ???
 • Aje (1704 - 1690) ???
 • Neferhotep III.

14.dynastie (???)

Skupina několika králů, kteří jsou patrně
současníky 13. a 15. dynastie

15.dynastie (Hyksóská nadvláda) (1640 - 1532 př. Kr.)

 • Salitis
 • Seši
 • Chajan
 • Apopi (1585 - 1542) ???
 • Chamudi (1542 - 1532) ???

16.dynastie (Hyksóská nadvláda) (???)

Nevýznamní Hyksóští vládci, snad
současníci 15. dynastie.

17.dynastie (Thébská dynastie) (1640 - 1550 př. Kr.)

Mnoho nevýznamných králů, z nichž jsou nejznámější:
 • Antef V. (1640 - 1635) ???
 • Sekenenre (1560 - 1555) ???
 • Kamose (1555 - 1550)

NOVÁ ŘÍŠE

18.dynastie (1550 - 1306 př. Kr.)

 • Ahmose (1550 - 1525)
 • Amenhotep I. (1525 - 1504)
 • Thutmose I. (1504 - 1492)
 • Thutmose II. (1492 - 1479)
 • Hatšepsut (1479 - 1458)
 • Thutmose III. (1479 - 1425)
 • Amenhotep II (1427 - 1401)
 • Thutmose IV. (1401 - 1391)
 • Amenhotep III. (1391 - 1353)
 • Amenhotep IV.- Achnaton (1353-1335)
 • Smenchkaré (1337 - 1333)
 • Tutanchamon (1333-1323)
 • Aje (1323 - 1319)
 • Haremheb (1319 - 1306)

19.dynastie (1306 - 1196 př. Kr.)

 • Ramesse I. (1306 - 1304)
 • Sethi I. (1304 - 1290)
 • Ramesse II. (1290 - 1224)
 • Merenptah (1224 - 1214)
 • Sethi II. (1214 - 1204)
 • Amenmesse (1210 - 1209)
 • Siptah (1204 - 1198)
 • Tvosret (1198 - 1196)

20.dynastie (1196 - 1070 př. Kr.)

 • Setnacht (1196 - 1194)
 • Ramesse III. (1194 - 1163)
 • Ramesse IV. (1163 - 1156)
 • Ramesse V. (1156 - 1151)
 • Ramesse VI. (1151 - 1143)
 • Ramesse VII. (1143 - 1136)
 • Ramesse VIII. (1136 - 1131)
 • Ramesse IX. (1131 - 1112)
 • Ramesse X. (1112 - 1100)
 • Ramesse XI. (1100 - 1070)

TŘETÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ

21.dynastie (1070 - 945 př. Kr.)

 • Smendés (1070 - 1044)
 • Amenmesse (1044 - 1040)
 • Pasbachaenniut I. (1040 - 992)
 • Amenemope (993 - 984)
 • Osorkon I. (984 - 978)
 • Siamon (978 - 959)
 • Pasbachaenniut II. (959 - 945)

22.dynastie (945 - 712 př. Kr.)

 • Šešonk I. (945 - 924)
 • Osorkon II. (924 - 909)
 • Takelot I. (909 - ???)
 • Šešonk II. (??? - 883)
 • Osorkon III. (883 - 855)
 • Takelot II. (860 - 835)
 • Šešonk III. (835 - 783)
 • Pemaj (783 - 773)
 • Šešonk V. (773 - 735)
 • Osorkon V. (735 - 712)

23.dynastie (Théby) (828 - 712 př. Kr.)

Současně vládnoucí linie v Thébách a Horním Egyptě. Nejznámější:
 • Petubaste I. (828 - 803)
 • Osorkon IV. (777 - 749)

24.dynastie (Sais) (724 - 712 př. Kr.)

 • Tefnachte (724 - 717)
 • Bakenrenef (717 - 712)

POZDNÍ DOBA

25.dynastie (Théby) (770 - 712 př. Kr.)

 • Kašta (770 - 750)
 • Pianchi (750 - 712)
 • Šabaka (712 - 698)
 • Šebataka (698 - 690)
 • Taharka (690 - 664)
 • Tanutamon (664 - 657)

26.dynastie (Sais) (664 - 525 př. Kr.)

 • Neko I. (672 - 664)
 • Psamtek I. (664 - 610)
 • Neko II. (610 - 595)
 • Psamtek II. (595 - 589)
 • Najebre (589 - 570)
 • Ahmose (570 - 526)
 • Psamtek III. (526 - 525)

27.dynastie (Perská nadvláda) (525 - 404 př. Kr.)

 • Kambyses (525 - 522)
 • Dareios I. (521 - 486)
 • Xarxes I. (486 - 466)
 • Artaxerxes I. (465 - 424)
 • Dareios II. (424 - 404)

28.dynastie (404 - 399 př. Kr.)

 • Amenirdis (404 - 399)

29.dynastie (399- 380 př. Kr.)

 • Nefaarudž I. (399 - 393)
 • Hakor (393 - 380)

30.dynastie (380 - 343 př. Kr.)

 • Nechtnebef I. (380 - 362)
 • Džedhor (365 - 360)
 • Nechtnebef II. (360 - 343)

31.dynastie (Perská nadvláda) (343 - 332 př. Kr.)

 • Artaxerxes III. (343 - 338)
 • Arses (338 - 336)
 • Dareios III. (335 - 332)

MAKEDONSKÁ DOBA (332 - 304 př. Kr.)

 • Alexandr Veliký (332 - 323)
 • Filip Arrhidaios (323 - 316)
 • Alexandr IV. (316 - 304)

PTOLEIMAIOVSKÁ DOBA (Řecká nadvláda) (304 - 30 př. Kr.)

 • Ptolemaios I. (304 - 284)
 • Ptolemaios II. (285 - 246)
 • Ptolemaios III. (246 - 221)
 • Ptolemaios IV. (221 - 205)
 • Ptolemaios V. (205 - 180)
 • Ptolemaios VI. (180 - 164 a 163 - 145)
 • Ptolemaios VII. (145 - 145)
 • Ptolemaios VIII. (170 - 163 a 145 - 116)
 • Ptolemaios IX. (116 - 107)
 • Ptolemaios X. (107 - 88)
 • Ptolemaios IX. (88 - 81)
 • Kleoptara IV. (81 - 80)
 • Ptolemaios XI. (80 - 80)
 • Ptolemaios XII. (80 - 58 a 55 - 51)
 • Berenike IV.. (58 - 55)
 • Ptolemaios XIII. (51 - 47)
 • Ptolemaios XIV. (47 - 44)
 • Kleoptara VII. (51 - 30)

Římská nadvláda (30 př. Kr. - 395 po Kr.)


Tutanchamon

1. února 2006 v 18:52 Králové a královny
Tutanchamon byl panovník nové říše z 18. dynastie. Žil asi v letech 1342-1323 př. Kr. a vládnul v letech 1333-1323 př. Kr. Nejspíše syn Amenhotepa IV. - Achnatona a jedné jeho vedlejší manželky. Původně se Tutanchamon jmenoval Tutanchaton.
Po Achnatonově smrti (donutili amonovi kněží ?) Tutanchatona nebo Smenchkarého (1335-1333 př. Kr.) aby přenesl hlavní město z Achetatonu zpět do Théb. Tutanchaton byl donucen přejmenovat se na Tutanchamona, oženil se svou nevlastní sestrou Anchesenamon a v devíti letech nastoupil na trůn pod vedením velkovezíra Ajeho...
Ve svých devatenácti letech mladičký panovník umírá… za jakých okolností?
Vražda, nehoda či zákeřná nemoc? To nám asi navždy zůstane tajemstvím.
Vražda? - A kdo by měl důvod ho zabít? Jeho žena Anchesenamon… ne, podle všeho to byl milující se pár a už i podle maleb je vidět, že se opravdu milovali. V jeho hrobce byly navíc nalezeny dva mumimifikované lidské zárodky, což znamená, že se pokoušeli mít děti.
A co velkovezír AJE? Když Tutanchamon dospěje, tak nebude potřebovat vedení, tedy s ním nebude moct manipulovat. Nastala šance ujmout se trůnu? Nastal čas hrozivého plánu zabít Tutanchamona oženit se s Anchesenamon a zmocnit se tak trůnu? To by vysvětlovalo velký strach u dvora po faraónově smrti i prosebné dopisy Anchesenamon, aby si pro ni přijel nějaký Chetitský princ a oženil se s ní. Toto napsala na hliněnou destičku:"Nikdy si nevyberu nějakého sluhu (Ajeho?) a neučiním ho svým mužem."-"Mám veliký strach."
Nehoda? To by vysvětlovalo špatný stav mumie a chybějící hrudník - usmýkání pod Kolami vozu při lovu?
Zákeřná nemoc? -Tutanchamon měl rozštěp patra a na většině maleb je zobrazen s hůlkou. Mohl trpět deformací páteře?- skoliózou, i v jeho hrobce bylo nalezeno 130 hůlek. Ovšem Tutanchamon je také vyobrazován jako zdatný faraón, který jede na svém voze, bojuje s tradičními nepřáteli Egypta a nebo je na lovu. Ale není to jen formalita, nebo jen takový zápis, že za jeho vlády byly boje a lovy? Také je možnost, že Faraón jednou spadl z vozu, utrpěl zranění a musel se opírat o hůlku. Co se ale opravdu tehdy, před více než třemi tisíci lety stalo, nám nejspíš zůstane navždy tajemstvím...
Nicméně v listopadu roku 1922 byla Howardem Carterem objevena Tutanchamonova hrobka. Po otevření spatřil obrovské bohatství, kterým byla hrobka zcela zaplněna. Potom, po odklizení vecí se konečně dostal k zlaté schráně s neporušenou pečetí...
Po odkrytí tohoto 1. svatostánku následoval dřevěný rám s přehozem, 2., 3., 4.svatostánek, sarkofág, dále 1.rakev (pozlacené dřevo), 2.rakev (pozlacené dřevo vykládané barevným sklem a polodrahokamy), 3.rakev (celá ze zlata) a mumie se zlatou maskou...

Kartuše s Tutanchamonovým jménem a alabastrové kanopy z Tutanchamonovy hrobky. V nádobách byly uloženy mumifikované vnitřnosti faraona a víka měla jeho podobu.
Související odkaz:
Vstupte do faraonova svatostánku... (www.national-geographic.cz)