18. dynastie

7. listopadu 2009 v 15:37 |  Dynastie

Ahmose I. (asi 1550 - 1525)

Pocházel z Vesetu (řec. Théb). Asi kolem roku 1530 dokončil vyhnání Hyksósů z Egypta, ve kterém byl úspěšný již jeho bratr Kamose (17. dynastie) a tak jako 3. vládce v egyptské historii sjednotil Horní a Dolní Egypt (po Menim a Mentuhotepovi).

Samotný Ahmose v podstatě byl členem rodiny 17. dynastie, ovšem historik Manetho jej jako tak významnou osobnost zařadil jako prvního člena a zakladatele 18. dynastie. Je také považován za zakladatele Nové říše.
Hlavním městem spojeného Egypta ponechal hlavní město Horního Egypta Veset.
Hlavním vesetským bohem byl Amon, jehož moc (vliv jeho kněží) začala rapidně růst, díky jeho pomoci přeci Ahmose vyhnal Hyksósy...

Amenhotep I. (asi 1525 - 1504)

Stejně jako předchozí vesetští vládci si nenechal postavit pyramidu, ale hrobku. Nechal si ji vytesat v údolí přes Nil na západ od Vesetu. V této tradici pohřbívaní v tomto údolí setrvali i další králové, dnes toto údolí nazýváme Údolím králů.

Thutmose I. (asi 1504 - 1492)

Thutmose byl velmi energickým panovníkem. Byl to skvělý voják. Organizoval vojenské výpravy do Palestiny a snažil se ji ovládnout.

Thutmose II. (asi 1492 - 1479)

Thutmose II. byl zetěm Thutmose I. a patrně jeho synovcem. Jeho hlavní královskou manželkou tedy byla Hatšepsut (též Hatšepsovet), dcera zesnulého Thutmose I. Byl slabým panovníkem. V době smrti po sobě zanechal nezletilého syna, kterého měl se svojí vedlejší manželkou.

Hatšepsut (asi 1479 - 1458)

Původně měla být vlastně regentkou, avšak patrně za pomoci Amonova velekněze zůstala i po dospění svého "svěřence", nevlastního syna Thutmose III., v čele státu a to tak, že Thutmose byl jejím pouhým formálním spoluvládcem. Na stěně jejího zádušního chrámu v Dér el - Bahrí je zpodobněno, jak její matku navštívil samotný bůh Amon v podobě jejího otce Thutmose I., z tohoto svazku vzešla samotná Hatšepsut, dcera Amonova, která byla tedy již od svého početí předurčena k vládě.
Za její vlády byla veliká stavební činnost, snažila se zvelebovat zemi a rozvíjela obchodní styky (obchodní výpravy).

Thutmose III. (asi 1479 - 1425)

V prvních dvaceti letech od oficiálního nástupu na trůn zůstal ve stínu své macechy. Během této doby se uplatňoval v armádě, kde hledal a nacházel oporu. Po Hatšepsutině smrti se sám pevně chopil vlády. Soutředil se, stejně jako jeho děd, na rozdíl od své macechy ne na výpravy obchodní, ale vojenské. Uskutečnil celkem 16 válečných tažení. Výsledkem těchto tažení bylo podmanění Núbie až po 4. přeliv a posunutí severních hranic až k Eufratu, který se svou armádou překročil. Vytvořil tak říši takových rozměrů, jakých se nepodařilo žádnému jeho předchůdci ani následníku dosáhnout, ba ani si udržet. Na své výpravy nebral poze vojáky, ale i vědce, kteří například zaznamenávali na výpravách objevené rostliny, které byly nakonec vyobrazeny na stěně karnackého chrámu.
V druhé polivině svého panování přestal podnikat výbojná tažení a zaměřil se na zušlechťování a ztmelování země a zaznamenávání svých úspěchů z mládí. Zvelebil chrám v Karnaku, který značně rozšířil. Ke konci své vlády nechal svého syna Amenhotepa korunovat králem a stali se tak spoluvládci. Zemřel asi ve věku šedesáti let.

Amenhotep II. (asi 1427 - 1401)

Po smrti svého silného otce bez jakýchkoli nástupnických konfliktů vzal moc zcela do svých rukou. Malá palestinská království doufala v Amenhotepovu slabost, proto se rozhodla odtrhnout se od Egypta. Ovšem Amenhotep žádným slabochem nebyl. Od malička se věnoval boji, jízdě na válečném voze, veslaření, lukostřelbě i atletice. Zasáhl rychle a krutě, bezmeškání zformoval vojenskou výpravu, jedno město dobyl, druhé začalo ze strachu vzývat Amenhotepovo jméno a třetí se rovněž vzdalo. Do Egypta přivezl mnoho zajatců a velkou kořist. Upevnil tím postavení egyptského panovníka v Asii.

Thutmose IV. (1401 - 1391)

Již jako otcův spoluvládce mohl nahlédnou do umění kralování. Nechal opravit Velkou Sfingu v Gíze, pocházející z dob Staré říše, té prý vděčil za usednutí na trůn (jeho starší bratr zemřel). V Asii se říše Mitanni cítila stále ve větším a větším nebezpečím, neboť se v jejím sousedství formovala říše Chetitů. Král se nechtěl zaplést do konfliktu, proto se snažil udržet mír. Rozhodl se, že podpoří sobě známější říši Mitannců. Na důkaz míru a spojenectví chtěl pojmout dceru mitannského krále za manželku, ten však odmítal k sňatku přistoupit. Egyptská diplomacie však byla silnější a asi po šesti jednáních se slavila svatba, Taduchepa se stala první cizinkou, která se stala "velkou královskou manželkou". Thutmose zemřel asi ve věku čtyřiceti let.

Amenhotep III. (1391 - 1353)

Nezdědil válečnickou povahu svých předchůdců, ale pokračoval nadále v mírové politice svého otce. Amenhotep do politiky zatahoval i svou milovanou velkou královskou manželku Teje, ta snad byla nekrálovského původu! Tento pár se velice přátelil s mitannským královským párem, jejichž četná korespondence se dosud zachovala.
Moc Chetitů rapidně rostla, amenhotep nechtěl válku, ale věděl, že by se s Chetity dobře nedohodl. Spojenectví s Mitannci jednoduše utvrdil sňatkem s princeznou. Chtěl vytvořit koalici i s Babylonií, kde uzavření sňatku nebylo tak jednoduché. Babylonský král zprvu odmítal dceru vydat, pak napsal faraonovi, že by mu dceru za ženu dal, kdyby on mu poslal na oplátku tu svoji. Amenhotep mu na to stroze odpověděl: "Dceru Egypta nikdo nikdy nedostal!" Babylonský král na to sice reagoval velmi ukřivděně, ale nakonec svou dceru Egyptu poslal.

Amenhotepova vláda byla vrcholným obdobím historie Egypta. Mír a bohatý život. Dobré zdravotnictví, vypilované umění mumifikace dosáhlo vrcholu, krásné modely dámských šatů, barevné sklenice, líčidla, parfémy, atraktivní paruky, zrak udivující šperky, velkolepé chrámy, vysoká úroveň vzdělání, rovnocenost ženy a muže i široké pracovní možnosti. Takový byl život v hlavním městě Vesetu.

Amenhotep IV. - Achnaton (asi 1353-1335)

Nový král Horního a Dolního Egypta Amenhotep IV. se dostal při nástupu na trůn tento vzkaz od mitannského krále: "Všechna slova, která jsem si vyměnil s tvým otcem, zná tvá matka Teje. Nezná je nikdo jiný než ona a od ní se o nich můžeš dozvědět." Z toho vidíme, jak se královna Teje zasazovala do politiky a diplomacie svého manžela. Amenhotep se stal veleknězem boha slunce Rea v Onu (řecky Heliopolis, hlavní kultovní centrum boha Rea, nejvýznamnějšího boha Staré říše; knězem z Onu měl být i tchán biblického Josefa - Gn 41:45). V zemi byl velice silný vliv boha Amona, tedy jeho kněží. Král se rozhodl postavit se Amonovým kněžím čelem, nechtěl se s nimi dělit o moc a tak se navrátil k uctívání slunce, nejen jako hlavního, ale i jako jediného boha říše. Od roku 1347 př. Kr. proto přinášel tyto změny:
  • své jméno Amenhotep (to znamená "Amon je spokojen") si změnil na jméno Achnaton (to jest "prospěšný Atonovi" nebo "lesk Atonův")
  • uctívat se smělo pouze slunce v zastoupení boha Atona, který je přímo slunečním kotoučem, povoleno bylo uctívání boha Rea a snad i jiných slunečních bohů, jejich uctívání však bylo naprosto nepatrné; král uctíval jen Atona, ale dvě ze svých šesti dcer pojmenoval právě po bohu Reovi
  • Achnaton založil nové hlavní město Achetaton (což znamená "obzor Atonův", dnešní Tel-el Amarna), důstojný příbytek pro boha Atona
  • Achnaton nechal uzavřít všechny "mimosluneční" chrámy a byla stesávána jména bohů na stěnách chrámů, obeliscích, i v nedodělaných hrobkách, nechal dokonce ničit i sochy bohů (Toto ničení naštěstí neproběhlo systematicky, takže se nám stejně mnoho soch a výjevů zachovalo.)
  • přeorientovala se filosofie náboženství, již se namyslilo na smrt, ale na život, na dary slunce, na lásku, lidskou přirozenost, král není jen mocný panovník, ale i milující manžel, rodič a je také matkou i otcem všech Egypťanů i celé egyptské země
  • díky změně smýšlení se umění uvolnilo z těžkých pout tradic - Amarnské umění - hlava a nohy se nezobrazovaly pouze z profilu; láskyplné výjevy, obrazy z běžného života krále, král se nestyděl zobrazovat se nahý, Achnaton se nechával zobrazovat až jako hermafrodit (matka i otec celého Egypta)...
Náboženská reforma měla patrně tyto cíle:
  • zamezit moci Amonových kněží, tím pádem pozvednout moc krále
  • nábožensky sjednotit celou říši
Šestý rok své vlády vyznačil hranice nového hlavního města, sídla krále, boha, jediného prostředníka mezi Atonem a lidmi. Sídlo kultu boha Atona bylo vystavěno na místě, které ještě nikdy nebylo zasvěceno žádnému bohu, hned po vyznačení hranic Achnaton se svou ženou, Nefertiti přísahali, že nové město nikdy neopustí. Ihned započaly stavební práce. Král vyznačil šířky ulic, základy domů, paláce a uprostřed města měl vyrůst obrovský sluneční chrám, asi třikrát větší než dnešní Karlovo náměstí. Chrám měl veliká prostranství a bylo v něm minimum tmavých míst, na rozdíl od ostatních chrámů, kde se vevnitř v šeru, ve stínu zdí, kam sluneční paprsky nepronikaly odehrávaly tajné magické rituály. Naproti chrámu stál palác, odkud se každé ráno z balkónu faraon zjevil lidem a šel do chrámu přívítat vycházející slunce. Z paláce se mohl panovnít kochat Atonovým stvořením, které pozoroval v nedaleké zoologické zahradě. Do města se stěhovali lidé z bývalého hlavního města Vesetu, které pustlo. Bydlet v Achetatonu byla velice prestižní záležitost. Do dvou let město vyrstlo natolik, aby bylo naprosto soběstačné. Achnaton sem stačil za svou krátkou sedmnáctiletou vládu přesunout několik ministerstev. Zbytek vlády zůstal ve Vesetu.

Všechno by mu mžná snad vyšlo a lidé by na něj v dobrém vzpomínali, kdyby neselhal v zahraniční politice. Achnaton nesnášel zabíjení a konflikty, ale vyjednávat se mu také nechtělo. Snad se spoléhal na velvyslance, ale ti očividně také zůstali nečinní. Díky své diplomatické pasivitě přišel o spojenectví s říší Mitanni, která ho žádala o pomoc při boji s Chetiti. Achnaton nepomohl a Mitannci se postupně dostávali do područí Chetitů. Ve zbytcích achetatonského archivu ministerstva zahraničí se nalezlo mnoho dopisů od syrských a palestinských králů, kteří se dožadovali ochrany před Chetity, beduíny a před jistým národem "Habiru" (někteří badatelé tento kmen považují za Hebrejce = Izraelity), Achnaton nezasáhl a kníže Byblu za svou věrnost egyptskému králi zaplatil životem. Egypt byl silně oslaben.

Tutanchamon (asi 1335-1324)

Achnatonovým druhým nástupcem se stal trůn desetiletý Tutanchaton, pravděpodobně Achnatonův syn, ten přestěhoval dvůr zpět do Vesetu a Achetaton postupně pustl. Chrámy byly znovu otevřeny, náboženství se opět vrátilo do starých kolejí, bůh Amon získal výsadní postavení. Král si změnil jméno na Tutanchamon ("živoucí odraz Amonův") a jeho velká královská manželka Anchesepaaton se stala Anchesenamonou ("žijicí pro/skrze Amona"). Asi v 19 letech tento nadějný král náhle úmírá nejspíše na poúrazovou otravu krve. Nikdo jeho smrt nepředpokládal, proto byla urychleně připravena malá nedokončená hrobka v Údolí králů.

Anchesenamon po smrti manžela zpanikařila, snad se bála o osud Egypta i svůj (snad si chtěla udržet výsadní postavení, nebo si nechtěla vzít starého Ajeho) a proto poslala tento vzkaz chetitskému králi Šupalulimovi: "Můj manžel zemřel. Ty máš dospělé syny. Pošli mi jednoho z nich. Provdám se za něho a udělám z něj krále Egypta." Šupalulima se bál zda nejde o léčku, poslal do Egypta své špiony, ti mu například potvrdili, že král opravdu zemřel, až nakonec jednoho syna poslal, na cestě do Egypta však byl zavražděn.

Aje (asi 1324-1319)

Tutanchamonův rádce Aje stvrdil svůj nástup na trůn sňatkem s Tutanchamonovou manželkou Anchesenamon (podle některých badatelů mohl být, otcem Nefertiti, tedy jejím dědečkem). Jeho vláda byla ovšem málo významnou, vládl krátce nad oslabeným státem, který ještě kvůli Anchesenamonině zásahu měl zkažené vztahy s Chetity.

Haremheb (asi 1319-1306)

Generál a nový král Haremheb nechal vyškrtnou jména svých předchůdců od Ajeho po Achnatona, aby byl považován za přímého nástupce Amenhotepa III. Doba, kdy vládl Achnaton byla totiž považována za dobu úpadku Egypta a jeho vlivu ve světě. Achnaton se stal "kacířem", který z velmoci plné posvátných tradic, učinil slabošský stát bez požehnání bohů. Haremheb se rozhodl zasáhnout proti rozšířené korupci, každému komu bylo u soudu prokázáno, že bral úplatky, byl uříznut nos a musel budovat obranné pevnosti na hranicích Egypta.

Haremheb určil za dědice trůnu starého vezíra (prvního ministra) Ramesse I. (též Ramses), jím začíná 19. dynastie.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (186)
Zobrazit starší komentáře

101 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 26. června 2018 v 23:49 | Reagovat

effetti viagra su uomo
<a href="http://viagra-tt.com">viagra online paypal uk</a>
beta endorphins wirkung viagra
<a href=http://viagra-gg.com#generic+viagra+available>sildenafil coupon</a>

102 bakkaRhync bakkaRhync | E-mail | Web | 27. června 2018 v 19:31 | Reagovat

long term effect viagra
<a href=http://viagrabs.com>generic viagra</a>
avis achat viagra internet
<a href="http://viagrabs.com">my company</a>
is more viagra better

103 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 28. června 2018 v 0:58 | Reagovat

kenny mayne viagra vs cialis
<a href="http://viagra-gg.com">buy sildenafil online</a>
alternativa del viagra en chile donde
<a href=http://viagra-tt.com#cheap+viagra+100+mg>order viagra online</a>

104 hdfMyday hdfMyday | E-mail | Web | 28. června 2018 v 3:39 | Reagovat

cialis for sale <a href="http://cialisovnnc.com/">cialis soft</a> tadalafil reviews <a href="http://cialisovnnc.com/">no prescription cialis</a>

105 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 28. června 2018 v 5:20 | Reagovat

buying viagra in australia
<a href="http://viagra-gg.com">viagra tablets</a>
piportil l4 25mg efeitos colaterais do viagra
<a href=http://viagra-gg.com#female+viagra>order viagra</a>

106 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 28. června 2018 v 13:06 | Reagovat

sigarette elettroniche ovale controindicazioni viagra
<a href="http://viagra-tt.com">100 mg viagra</a>
bastian musik erziehung und ihre wirkung viagra
<a href=http://viagra-gg.com#prezzo+viagra+50+mg>viagra buy</a>

107 rhhEnesk rhhEnesk | E-mail | Web | 28. června 2018 v 15:47 | Reagovat

tadalafil dosage <a href="http://cialisotjs.com/">buy cialis without prescription</a> cialis <a href="http://cialisotjs.com/">generic cialis online</a>

108 rbsdrilk rbsdrilk | E-mail | Web | 29. června 2018 v 0:20 | Reagovat

cialis sale <a href="http://hopcialisraj.com/">what is tadalafil</a> tadalafil <a href=http://hopcialisraj.com/>order cialis online</a>

109 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 29. června 2018 v 14:40 | Reagovat

no4212 viagra
<a href="http://viagra-tt.com">sildenafil coupon</a>
ejaculoid vs viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+canada>viagra uk</a>

110 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 29. června 2018 v 23:49 | Reagovat

viagra indian equivalent
<a href="http://viagra-gg.com">generic viagra online mail-order pharmacies</a>
pharmacy online store cialis viagra
<a href=http://viagra-tt.com#sildenafil+online>viagra for sale</a>

111 JosephJinee JosephJinee | E-mail | Web | 2. července 2018 v 0:52 | Reagovat

bruce willis viagra died hard
<a href=http://www.viagrarow.com>viagra generic</a>
energy drink and viagra
<a href="http://viagrarow.com">viagra generico in farmacia</a>
my viagra has stopped working

112 JosephJinee JosephJinee | E-mail | Web | 2. července 2018 v 13:40 | Reagovat

what herb is as good as viagra
<a href=http://viagrarow.com>viagra no prescription</a>
herbal forms viagra
<a href="http://viagrarow.com">viagra without a doctor prescription</a>
viagra use for pulmonary hypertension

113 bsddrilk bsddrilk | E-mail | Web | 4. července 2018 v 22:57 | Reagovat

how to use viagra <a href="http://purseinstock.com/">is there a generic for viagra</a> buy cheap viagra online <a href=http://purseinstock.com/>best place to buy generic viagra online</a>

114 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 5. července 2018 v 21:06 | Reagovat

review cialis
<a href="http://cialis-gg.com">cialis coupons</a>
cialis remedio para
<a href=http://cialis-tt.com#cost+of+cialis>tadalafil 5 mg</a>

115 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 10. července 2018 v 7:48 | Reagovat

viagra online canada pharmacy pricing
<a href="http://viagra-gg.com">viagra pills</a>
baldrian forte 600 wirkung viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+over+the+counter>viagra for sale</a>

116 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 10. července 2018 v 22:25 | Reagovat

lambipol 200mg viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra uk</a>
kadefungin 3 rezeptfrei viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+super+force+online+mail-order+pharmacies>viagra cost</a>

117 bnmthuct bnmthuct | E-mail | Web | 15. července 2018 v 3:40 | Reagovat

viagra information <a href="http://setviagraeja.com/#viagra generic"> viagra</a> generic viagra online <a href="http://setviagraeja.com/#generic">generic viagra</a>

118 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 20. července 2018 v 22:26 | Reagovat

perdolan 500 mg bijsluiter cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 5 mg</a>
otomax generico de cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+samples>cialis coupons 2018</a>

119 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 21. července 2018 v 8:57 | Reagovat

cialis generico venezuelan
<a href="http://cialis-easy.com">tadalafil 20mg</a>
nevanac generico de cialis
[URL=http://cialis-easy.com#cheap+20mg+cialis ]cialis medication[/URL]

120 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 21. července 2018 v 9:21 | Reagovat

racheta alba generic cialis
<a href="http://cialis-easy.com">buy generic cialis online</a>
cialis 20mg canada
<a href=http://cialis-easy.com#purchasing+cialis+on+the+internet>cialis 5mg</a>

121 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 22. července 2018 v 17:32 | Reagovat

assistir bob generic cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis super active online mail-order pharmacies</a>
colchicine nombre commercial y generico de cialis
[URL=http://cialis-easy.com#cheap+cialis+online ]cheap 20mg cialis[/URL]

122 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 23. července 2018 v 17:32 | Reagovat

generic cialis 5 mg prices algodones
<a href="http://cialis-easy.com">tadalafil 5mg</a>
cialis super active 20mg reviews on windows
[URL=http://cialis-easy.com#generic+cialis ]tadalafil buy[/URL]

123 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 25. července 2018 v 14:57 | Reagovat

cialis 20 mg prices with prescription
<a href="http://cialis-easy.com">buy cheap cialis online</a>
buy cialis online in pakistan halal food
<a href=http://cialis-easy.com#generic+cialis>generic cialis tadalafil</a>

124 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 22:20 | Reagovat

viagra generico 22 giugno 2015
<a href="http://viagra-nice.com">generic viagra</a>
lichaam van coppens viagra online
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+coupon>order viagra</a>

125 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 0:15 | Reagovat

carglumic acid 200mg viagra
<a href="http://viagra-nice.com">generic viagra available</a>
tadacip 20 mg cipla viagra
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+for+men>viagra pill</a>

126 Anetty Anetty | E-mail | Web | 16. srpna 2018 v 0:20 | Reagovat

100 day loans bbb
<a href=http://www.pay2daymyloans.com/#>payday loans online</a>
get fast cash now
<a href="http://www.pay2daymyloans.com/#">payday loans online</a>

127 Gogilky Gogilky | E-mail | Web | 16. srpna 2018 v 19:22 | Reagovat

generic cialis canadian
<a href=http://cialekds.com/#>cialis coupon</a>
ordering cialis overnight delivery
<a href="http://cialekds.com/#">cheap cialis</a>

128 syncnogy syncnogy | E-mail | Web | 17. srpna 2018 v 23:25 | Reagovat

generic cialis 20mg best buy cancun cialis
<a href=http://cialisgenchx.com/#>generic cialis</a>
forum buy cialis online
<a href="http://www.cialisgenchx.com/#">buy cialis online</a>

129 Shorne Shorne | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 1:50 | Reagovat

cialis where to buy
<a href=http://cialisgenchx.com/#>buy cialis online</a>
quick ship viagra buy cialis online
<a href="http://cialisgenchx.com/#">buy cialis online</a>

130 TruseRor TruseRor | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 3:02 | Reagovat

par internet cialis 20mg
<a href=http://www.cialisdfrxt.com/#>buy cheap cialis coupon</a>
official site cialis pills
<a href="http://www.cialisdfrxt.com/#">cialis online</a>

131 predia predia | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 5:39 | Reagovat

when should you take viagra
<a href=http://www.buyviagrtdaonline.com/#>buy viagra online</a>
low t viagra
<a href="http://www.buyviagrtdaonline.com/#">buy generic viagra online</a>

132 gomhooke gomhooke | E-mail | Web | 19. srpna 2018 v 14:01 | Reagovat

cialis generic dosage
<a href=http://cialisdelta.com/#>buy generic cialis</a>
cialis tablet in uk
<a href="http://cialisdelta.com/#">buy cialis online</a>

133 Fruity Fruity | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 1:10 | Reagovat

tadalafil versus cialis generic
<a href=http://cialisredp.com/>buy cialis online</a>
how to buy cialis online
<a href="http://cialisredp.com/">cheap cialis online</a>

134 Rhycle Rhycle | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 3:48 | Reagovat

cheap soft cialis pills
<a href=http://cialisredp.com/>online cialis</a>
emedicine viagra cialis pills
<a href="http://cialisredp.com/">online cialis</a>

135 Flanda Flanda | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 6:23 | Reagovat

buy cialis
<a href=http://www.cialisredp.com/>cialis online</a>
examples of cialis tablets buy
<a href="http://cialisredp.com/">buy cialis online</a>

136 infussy infussy | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 2:03 | Reagovat

cheap generic cialis pills
<a href=http://www.cialiscomrx.com/>buy generic cialis</a>
cialis non generic cialis
<a href="http://cialiscomrx.com/">buy cialis</a>

137 Insurb Insurb | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 5:54 | Reagovat

buy cialis 20mg price
<a href=http://www.cialiscomrx.com/>cialis coupon</a>
buy tadalafil india cipla
<a href="http://www.cialiscomrx.com/">buy cialis online</a>

138 infussy infussy | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 11:19 | Reagovat

cialis buy online overnight shipping
<a href=http://www.cialiscomrx.com/>cialis online</a>
viagra fass cialis tablets
<a href="http://www.cialiscomrx.com/">cialis coupon</a>

139 gotstact gotstact | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 14:27 | Reagovat

cash advance loans near me
<a href=http://paydayusaloans.com/#>personal loans online</a>
personal loan bad credit score
<a href="http://paydayusaloans.com/#">express loans</a>

140 adeguit adeguit | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 16:54 | Reagovat

cialis pills discount cialis
<a href=http://cialisgendrx.com/#>buy generic cialis online</a>
pics of cialis pills
<a href="http://cialisgendrx.com/#">buy generic cialis online</a>

141 necync necync | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 17:02 | Reagovat

viagra commercial actress 2015
<a href=http://www.viagchranrx.com/#>buy cheap viagra online</a>
over the counter viagra walmart
<a href="http://www.viagchranrx.com/#">buy viagra</a>

142 indiny indiny | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 19:54 | Reagovat

viagra wikipedia
<a href=http://viagchranrx.com/#>buy viagra</a>
fiat viagra commercial
<a href="http://viagchranrx.com/#">buy viagra online</a>

143 bypeVefe bypeVefe | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 22:45 | Reagovat

non prescription viagra walmart
<a href=http://www.viagchranrx.com/#>buy viagra online</a>
viagra manufacturer
<a href="http://viagchranrx.com/#">buy cheap viagra</a>

144 Oblidly Oblidly | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 1:56 | Reagovat

viagra 30 day free trial
<a href=http://viagchranrx.com/#>buy cheap viagra online</a>
how to use viagra
<a href="http://viagchranrx.com/#">buy viagra</a>

145 keycle keycle | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 4:00 | Reagovat

order viagra online
<a href=http://viagchranrx.com/#>viagra online</a>
viagra y similares
<a href="http://viagchranrx.com/#">buy cheap viagra online</a>

146 inwata inwata | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 16:03 | Reagovat

can you buy cialis over the counter
<a href=http://cialischmrx.com/#>buy cheap cialis online</a>
cheap buy generic cialis online
<a href="http://cialischmrx.com/#">buy cheap cialis</a>

147 wrassawl wrassawl | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 21:17 | Reagovat

experience cialis 20mg
<a href=http://cialischmrx.com/#>buy cialis online</a>
cuba gooding cialis pills
<a href="http://www.cialischmrx.com/#">buy cheap cialis online</a>

148 Pruloupe Pruloupe | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 0:45 | Reagovat

cialis c
<a href=http://cialischmrx.com/#>buy cialis</a>
buy cialis online now
<a href="http://cialischmrx.com/#">buy cialis</a>

149 Trupecy Trupecy | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 4:54 | Reagovat

is viagra otc
<a href=http://viagchranrx.com/#>generic viagra</a>
snorting viagra
<a href="http://www.viagchranrx.com/#">generic viagra</a>

150 InvOria InvOria | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 5:22 | Reagovat

proper dose cialis 20mg
<a href=http://www.cialischmrx.com/#>buy cialis</a>
viagra and hemroids cialis generic
<a href="http://cialischmrx.com/#">cialis online</a>

151 Insorp Insorp | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 20:07 | Reagovat

pfizer coupons for viagra
<a href=http://www.viagchranrx.com/#>buy cheap viagra</a>
herb viagra 6800mg
<a href="http://viagchranrx.com/#">generic viagra</a>

152 Dubsrask Dubsrask | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 23:55 | Reagovat

generic sale cialis pills
<a href=http://www.cialiskntrc.com>cialis online</a>
how long does last cialis 20mg
<a href="http://cialiskntrc.com">buy cheap cialis</a>

153 optova optova | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 0:35 | Reagovat

viagra 100mg online
http://www.viagragenups.com/#

154 Earnere Earnere | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 2:51 | Reagovat

cialis compare prices
<a href=http://cialiskntrc.com/#>cialis online</a>
generic cialis tabs
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cialis online</a>

155 optova optova | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 3:19 | Reagovat

viagra vs cialis reviews
http://viagragenups.com/#

156 Whawifs Whawifs | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 5:50 | Reagovat

cialis pills ingredients
<a href=http://cialiskntrc.com/#>buy cialis</a>
order cialis online canada
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis online</a>

157 Effesia Effesia | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 6:19 | Reagovat

online money loans
<a href=http://paydayloansmenear.com/#>payday loans near me</a>
cash until payday
<a href="http://paydayloansmenear.com/#">payday loans online</a>

158 Algows Algows | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 14:08 | Reagovat

cash advance cincinnati
<a href=http://x1cashadvanceonlines.com/#>cash advance online</a>
bad credit private lenders
<a href="http://x1cashadvanceonlines.com/#">cash advance</a>

159 Effesia Effesia | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 0:08 | Reagovat

loans for bad credit people
<a href=http://paydayloansmenear.com/#>loans near me</a>
ez cash loan
<a href="http://paydayloansmenear.com/#">payday online loans</a>

160 Entaine Entaine | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 4:25 | Reagovat

best price for generic cialis
<a href=http://cialisgenwrx.com/#>buy cialis</a>
order generic cialis
<a href="http://cialisgenwrx.com/#">generic cialis online</a>

161 Trupecy Trupecy | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 21:37 | Reagovat

xatral cialis online pharmacy cialis
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>cheap cialis online</a>
uroxatral vs hytrin cialis pills
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">cheap cialis</a>

162 Juplice Juplice | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 21:55 | Reagovat

how to get viagra sample
http://viagragenups.com/#

163 cliece cliece | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 2:02 | Reagovat

indian viagra for women cialis generic
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cheap cialis</a>
is viagra really needed cialis pills
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">cheap cialis online</a>

164 skindy skindy | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 2:33 | Reagovat

other uses for viagra
http://viagragenups.com/#

165 fuebyfal fuebyfal | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 4:34 | Reagovat

cialis online cialis
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cheap cialis</a>
buy generic cialis generic cialis
<a href="http://cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis online</a>

166 Evibre Evibre | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 4:34 | Reagovat

viagra and weight lifting cialis generic
<a href=http://cialischpbrx.com/#>buy cheap cialis</a>
pfizer cialis generic cialis
<a href="http://cialischpbrx.com/#">buy cialis</a>

167 Oblile Oblile | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 10:41 | Reagovat

cialis tadalafil tablets
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>cheap cialis online</a>
viagra cialis generic kamagra
<a href="http://cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis</a>

168 Whawifs Whawifs | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 12:05 | Reagovat

buy tadalafil online cialis
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cheap cialis</a>
order cialis online
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cialis online</a>

169 jaicaGab jaicaGab | E-mail | Web | 2. září 2018 v 19:25 | Reagovat

fast cash loans
<a href=http://personalloansx1.com/#>fast personal loans</a>
application for personal loan
<a href="http://personalloansx1.com/#">personal loans online</a>

170 moktonse moktonse | E-mail | Web | 3. září 2018 v 3:39 | Reagovat

cash till payday
<a href=http://personalloansxbadcredit.com/#>loans for bad credit</a>
unsecured bad credit personal loans
<a href="http://personalloansxbadcredit.com/#">personal loans with bad credit</a>

171 Oblile Oblile | E-mail | Web | 3. září 2018 v 6:38 | Reagovat

what dog cialis pills look like
<a href=http://www.cialiscnrx.com/#>buy cialis</a>
cialis offer
<a href="http://www.cialiscnrx.com/#">buy cheap cialis coupon</a>

172 Irovave Irovave | E-mail | Web | 5. září 2018 v 7:37 | Reagovat

medco cialis online pharmacy viagra
http://cialiscnrx.com/#

173 Katpails Katpails | E-mail | Web | 12. září 2018 v 19:01 | Reagovat

<a href=http://rotamalacbet.com/>rotamalacbet.com</a>

174 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 12. září 2018 v 22:00 | Reagovat

what happens if you take 200 mg viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">sildenafil 100 mg</a>
100 cranberry juice no sugar added benefits of viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+genГ©rico>buy generic viagra online</a>

175 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 13. září 2018 v 2:59 | Reagovat

safe purchase viagra online
<a href="http://viagrafanlux.com">100 mg viagra lowest price</a>
etossuximida generico do viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#sildenafil>viagra uk</a>

176 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 13. září 2018 v 15:44 | Reagovat

pfizer 100mg viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">natural viagra</a>
20 dangerous exercises and their alternatives to viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#100+mg+viagra>viagra tablets</a>

177 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 13. září 2018 v 17:00 | Reagovat

beconase generic uk viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra without a doctor prescription</a>
sales cheap generic viagra comparison
<a href=http://fanluxviagra.com#thin-film+viagra+online+mail-order+pharmacies>viagra pill</a>

178 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 13. září 2018 v 20:43 | Reagovat

givenchy buy online uk viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra for women</a>
viagra tablets price in karachi abaya
<a href=http://viagrafanlux.com#canadian+viagra>viagra for women</a>

179 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 14. září 2018 v 2:38 | Reagovat

esercito israeliano viagra generic
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra uk</a>
by mycin antibiotic 100mg viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+ohne+rezept+aus+deutschland>generic viagra</a>

180 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 14. září 2018 v 14:32 | Reagovat

viagra 100mg cost in india
<a href="http://viagrafanlux.com">sildenafil 100 mg</a>
cheap prices on viagra 100mg tablets
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+substitute>sildenafil citrate</a>

181 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 14. září 2018 v 19:43 | Reagovat

biofloxacin 50 mg viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">cost of viagra</a>
perdolan bebe 100mg viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#pfizer+viagra>cost of viagra</a>

182 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 17. září 2018 v 0:05 | Reagovat

generic viagra uk buy to let mortgage
<a href="http://viagraluxfan.com">viagra natural</a>
generico do viagra araujo's restaurant
<a href=http://viagraluxfan.com#tesco+viagra>cost of viagra</a>

183 petraslinc petraslinc | E-mail | Web | 17. září 2018 v 2:27 | Reagovat

mark martin 2005 viagra 1 24 diecast
<a href="http://viagraluxfan.com">viagra for men</a>
arilin 500 nebenwirkungen viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+capsules+online+mail-order+pharmacies>order viagra</a>

184 petraslinc petraslinc | E-mail | Web | 17. září 2018 v 4:47 | Reagovat

buy viagra zf review journal
<a href="http://viagraluxfan.com">50 mg viagra</a>
zamestiteli na viagra generic
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+for+women>viagra prices</a>

185 Scarie Scarie | E-mail | Web | 10. října 2018 v 16:08 | Reagovat

bad credit loans not payday loans
<a href=http://paydaysonlinemoney.com/#>payday online loans</a>
payday loan in minutes
<a href="http://paydaysonlinemoney.com/#">cash advance</a>

186 A Payday Loan A Payday Loan | E-mail | Web | 11. října 2018 v 4:05 | Reagovat

bad credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">no credit loans</a> easy loans for bad credit <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>installment loans direct</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama