18. dynastie

7. listopadu 2009 v 15:37 |  Dynastie

Ahmose I. (asi 1550 - 1525)

Pocházel z Vesetu (řec. Théb). Asi kolem roku 1530 dokončil vyhnání Hyksósů z Egypta, ve kterém byl úspěšný již jeho bratr Kamose (17. dynastie) a tak jako 3. vládce v egyptské historii sjednotil Horní a Dolní Egypt (po Menim a Mentuhotepovi).

Samotný Ahmose v podstatě byl členem rodiny 17. dynastie, ovšem historik Manetho jej jako tak významnou osobnost zařadil jako prvního člena a zakladatele 18. dynastie. Je také považován za zakladatele Nové říše.
Hlavním městem spojeného Egypta ponechal hlavní město Horního Egypta Veset.
Hlavním vesetským bohem byl Amon, jehož moc (vliv jeho kněží) začala rapidně růst, díky jeho pomoci přeci Ahmose vyhnal Hyksósy...

Amenhotep I. (asi 1525 - 1504)

Stejně jako předchozí vesetští vládci si nenechal postavit pyramidu, ale hrobku. Nechal si ji vytesat v údolí přes Nil na západ od Vesetu. V této tradici pohřbívaní v tomto údolí setrvali i další králové, dnes toto údolí nazýváme Údolím králů.

Thutmose I. (asi 1504 - 1492)

Thutmose byl velmi energickým panovníkem. Byl to skvělý voják. Organizoval vojenské výpravy do Palestiny a snažil se ji ovládnout.

Thutmose II. (asi 1492 - 1479)

Thutmose II. byl zetěm Thutmose I. a patrně jeho synovcem. Jeho hlavní královskou manželkou tedy byla Hatšepsut (též Hatšepsovet), dcera zesnulého Thutmose I. Byl slabým panovníkem. V době smrti po sobě zanechal nezletilého syna, kterého měl se svojí vedlejší manželkou.

Hatšepsut (asi 1479 - 1458)

Původně měla být vlastně regentkou, avšak patrně za pomoci Amonova velekněze zůstala i po dospění svého "svěřence", nevlastního syna Thutmose III., v čele státu a to tak, že Thutmose byl jejím pouhým formálním spoluvládcem. Na stěně jejího zádušního chrámu v Dér el - Bahrí je zpodobněno, jak její matku navštívil samotný bůh Amon v podobě jejího otce Thutmose I., z tohoto svazku vzešla samotná Hatšepsut, dcera Amonova, která byla tedy již od svého početí předurčena k vládě.
Za její vlády byla veliká stavební činnost, snažila se zvelebovat zemi a rozvíjela obchodní styky (obchodní výpravy).

Thutmose III. (asi 1479 - 1425)

V prvních dvaceti letech od oficiálního nástupu na trůn zůstal ve stínu své macechy. Během této doby se uplatňoval v armádě, kde hledal a nacházel oporu. Po Hatšepsutině smrti se sám pevně chopil vlády. Soutředil se, stejně jako jeho děd, na rozdíl od své macechy ne na výpravy obchodní, ale vojenské. Uskutečnil celkem 16 válečných tažení. Výsledkem těchto tažení bylo podmanění Núbie až po 4. přeliv a posunutí severních hranic až k Eufratu, který se svou armádou překročil. Vytvořil tak říši takových rozměrů, jakých se nepodařilo žádnému jeho předchůdci ani následníku dosáhnout, ba ani si udržet. Na své výpravy nebral poze vojáky, ale i vědce, kteří například zaznamenávali na výpravách objevené rostliny, které byly nakonec vyobrazeny na stěně karnackého chrámu.
V druhé polivině svého panování přestal podnikat výbojná tažení a zaměřil se na zušlechťování a ztmelování země a zaznamenávání svých úspěchů z mládí. Zvelebil chrám v Karnaku, který značně rozšířil. Ke konci své vlády nechal svého syna Amenhotepa korunovat králem a stali se tak spoluvládci. Zemřel asi ve věku šedesáti let.

Amenhotep II. (asi 1427 - 1401)

Po smrti svého silného otce bez jakýchkoli nástupnických konfliktů vzal moc zcela do svých rukou. Malá palestinská království doufala v Amenhotepovu slabost, proto se rozhodla odtrhnout se od Egypta. Ovšem Amenhotep žádným slabochem nebyl. Od malička se věnoval boji, jízdě na válečném voze, veslaření, lukostřelbě i atletice. Zasáhl rychle a krutě, bezmeškání zformoval vojenskou výpravu, jedno město dobyl, druhé začalo ze strachu vzývat Amenhotepovo jméno a třetí se rovněž vzdalo. Do Egypta přivezl mnoho zajatců a velkou kořist. Upevnil tím postavení egyptského panovníka v Asii.

Thutmose IV. (1401 - 1391)

Již jako otcův spoluvládce mohl nahlédnou do umění kralování. Nechal opravit Velkou Sfingu v Gíze, pocházející z dob Staré říše, té prý vděčil za usednutí na trůn (jeho starší bratr zemřel). V Asii se říše Mitanni cítila stále ve větším a větším nebezpečím, neboť se v jejím sousedství formovala říše Chetitů. Král se nechtěl zaplést do konfliktu, proto se snažil udržet mír. Rozhodl se, že podpoří sobě známější říši Mitannců. Na důkaz míru a spojenectví chtěl pojmout dceru mitannského krále za manželku, ten však odmítal k sňatku přistoupit. Egyptská diplomacie však byla silnější a asi po šesti jednáních se slavila svatba, Taduchepa se stala první cizinkou, která se stala "velkou královskou manželkou". Thutmose zemřel asi ve věku čtyřiceti let.

Amenhotep III. (1391 - 1353)

Nezdědil válečnickou povahu svých předchůdců, ale pokračoval nadále v mírové politice svého otce. Amenhotep do politiky zatahoval i svou milovanou velkou královskou manželku Teje, ta snad byla nekrálovského původu! Tento pár se velice přátelil s mitannským královským párem, jejichž četná korespondence se dosud zachovala.
Moc Chetitů rapidně rostla, amenhotep nechtěl válku, ale věděl, že by se s Chetity dobře nedohodl. Spojenectví s Mitannci jednoduše utvrdil sňatkem s princeznou. Chtěl vytvořit koalici i s Babylonií, kde uzavření sňatku nebylo tak jednoduché. Babylonský král zprvu odmítal dceru vydat, pak napsal faraonovi, že by mu dceru za ženu dal, kdyby on mu poslal na oplátku tu svoji. Amenhotep mu na to stroze odpověděl: "Dceru Egypta nikdo nikdy nedostal!" Babylonský král na to sice reagoval velmi ukřivděně, ale nakonec svou dceru Egyptu poslal.

Amenhotepova vláda byla vrcholným obdobím historie Egypta. Mír a bohatý život. Dobré zdravotnictví, vypilované umění mumifikace dosáhlo vrcholu, krásné modely dámských šatů, barevné sklenice, líčidla, parfémy, atraktivní paruky, zrak udivující šperky, velkolepé chrámy, vysoká úroveň vzdělání, rovnocenost ženy a muže i široké pracovní možnosti. Takový byl život v hlavním městě Vesetu.

Amenhotep IV. - Achnaton (asi 1353-1335)

Nový král Horního a Dolního Egypta Amenhotep IV. se dostal při nástupu na trůn tento vzkaz od mitannského krále: "Všechna slova, která jsem si vyměnil s tvým otcem, zná tvá matka Teje. Nezná je nikdo jiný než ona a od ní se o nich můžeš dozvědět." Z toho vidíme, jak se královna Teje zasazovala do politiky a diplomacie svého manžela. Amenhotep se stal veleknězem boha slunce Rea v Onu (řecky Heliopolis, hlavní kultovní centrum boha Rea, nejvýznamnějšího boha Staré říše; knězem z Onu měl být i tchán biblického Josefa - Gn 41:45). V zemi byl velice silný vliv boha Amona, tedy jeho kněží. Král se rozhodl postavit se Amonovým kněžím čelem, nechtěl se s nimi dělit o moc a tak se navrátil k uctívání slunce, nejen jako hlavního, ale i jako jediného boha říše. Od roku 1347 př. Kr. proto přinášel tyto změny:
  • své jméno Amenhotep (to znamená "Amon je spokojen") si změnil na jméno Achnaton (to jest "prospěšný Atonovi" nebo "lesk Atonův")
  • uctívat se smělo pouze slunce v zastoupení boha Atona, který je přímo slunečním kotoučem, povoleno bylo uctívání boha Rea a snad i jiných slunečních bohů, jejich uctívání však bylo naprosto nepatrné; král uctíval jen Atona, ale dvě ze svých šesti dcer pojmenoval právě po bohu Reovi
  • Achnaton založil nové hlavní město Achetaton (což znamená "obzor Atonův", dnešní Tel-el Amarna), důstojný příbytek pro boha Atona
  • Achnaton nechal uzavřít všechny "mimosluneční" chrámy a byla stesávána jména bohů na stěnách chrámů, obeliscích, i v nedodělaných hrobkách, nechal dokonce ničit i sochy bohů (Toto ničení naštěstí neproběhlo systematicky, takže se nám stejně mnoho soch a výjevů zachovalo.)
  • přeorientovala se filosofie náboženství, již se namyslilo na smrt, ale na život, na dary slunce, na lásku, lidskou přirozenost, král není jen mocný panovník, ale i milující manžel, rodič a je také matkou i otcem všech Egypťanů i celé egyptské země
  • díky změně smýšlení se umění uvolnilo z těžkých pout tradic - Amarnské umění - hlava a nohy se nezobrazovaly pouze z profilu; láskyplné výjevy, obrazy z běžného života krále, král se nestyděl zobrazovat se nahý, Achnaton se nechával zobrazovat až jako hermafrodit (matka i otec celého Egypta)...
Náboženská reforma měla patrně tyto cíle:
  • zamezit moci Amonových kněží, tím pádem pozvednout moc krále
  • nábožensky sjednotit celou říši
Šestý rok své vlády vyznačil hranice nového hlavního města, sídla krále, boha, jediného prostředníka mezi Atonem a lidmi. Sídlo kultu boha Atona bylo vystavěno na místě, které ještě nikdy nebylo zasvěceno žádnému bohu, hned po vyznačení hranic Achnaton se svou ženou, Nefertiti přísahali, že nové město nikdy neopustí. Ihned započaly stavební práce. Král vyznačil šířky ulic, základy domů, paláce a uprostřed města měl vyrůst obrovský sluneční chrám, asi třikrát větší než dnešní Karlovo náměstí. Chrám měl veliká prostranství a bylo v něm minimum tmavých míst, na rozdíl od ostatních chrámů, kde se vevnitř v šeru, ve stínu zdí, kam sluneční paprsky nepronikaly odehrávaly tajné magické rituály. Naproti chrámu stál palác, odkud se každé ráno z balkónu faraon zjevil lidem a šel do chrámu přívítat vycházející slunce. Z paláce se mohl panovnít kochat Atonovým stvořením, které pozoroval v nedaleké zoologické zahradě. Do města se stěhovali lidé z bývalého hlavního města Vesetu, které pustlo. Bydlet v Achetatonu byla velice prestižní záležitost. Do dvou let město vyrstlo natolik, aby bylo naprosto soběstačné. Achnaton sem stačil za svou krátkou sedmnáctiletou vládu přesunout několik ministerstev. Zbytek vlády zůstal ve Vesetu.

Všechno by mu mžná snad vyšlo a lidé by na něj v dobrém vzpomínali, kdyby neselhal v zahraniční politice. Achnaton nesnášel zabíjení a konflikty, ale vyjednávat se mu také nechtělo. Snad se spoléhal na velvyslance, ale ti očividně také zůstali nečinní. Díky své diplomatické pasivitě přišel o spojenectví s říší Mitanni, která ho žádala o pomoc při boji s Chetiti. Achnaton nepomohl a Mitannci se postupně dostávali do područí Chetitů. Ve zbytcích achetatonského archivu ministerstva zahraničí se nalezlo mnoho dopisů od syrských a palestinských králů, kteří se dožadovali ochrany před Chetity, beduíny a před jistým národem "Habiru" (někteří badatelé tento kmen považují za Hebrejce = Izraelity), Achnaton nezasáhl a kníže Byblu za svou věrnost egyptskému králi zaplatil životem. Egypt byl silně oslaben.

Tutanchamon (asi 1335-1324)

Achnatonovým druhým nástupcem se stal trůn desetiletý Tutanchaton, pravděpodobně Achnatonův syn, ten přestěhoval dvůr zpět do Vesetu a Achetaton postupně pustl. Chrámy byly znovu otevřeny, náboženství se opět vrátilo do starých kolejí, bůh Amon získal výsadní postavení. Král si změnil jméno na Tutanchamon ("živoucí odraz Amonův") a jeho velká královská manželka Anchesepaaton se stala Anchesenamonou ("žijicí pro/skrze Amona"). Asi v 19 letech tento nadějný král náhle úmírá nejspíše na poúrazovou otravu krve. Nikdo jeho smrt nepředpokládal, proto byla urychleně připravena malá nedokončená hrobka v Údolí králů.

Anchesenamon po smrti manžela zpanikařila, snad se bála o osud Egypta i svůj (snad si chtěla udržet výsadní postavení, nebo si nechtěla vzít starého Ajeho) a proto poslala tento vzkaz chetitskému králi Šupalulimovi: "Můj manžel zemřel. Ty máš dospělé syny. Pošli mi jednoho z nich. Provdám se za něho a udělám z něj krále Egypta." Šupalulima se bál zda nejde o léčku, poslal do Egypta své špiony, ti mu například potvrdili, že král opravdu zemřel, až nakonec jednoho syna poslal, na cestě do Egypta však byl zavražděn.

Aje (asi 1324-1319)

Tutanchamonův rádce Aje stvrdil svůj nástup na trůn sňatkem s Tutanchamonovou manželkou Anchesenamon (podle některých badatelů mohl být, otcem Nefertiti, tedy jejím dědečkem). Jeho vláda byla ovšem málo významnou, vládl krátce nad oslabeným státem, který ještě kvůli Anchesenamonině zásahu měl zkažené vztahy s Chetity.

Haremheb (asi 1319-1306)

Generál a nový král Haremheb nechal vyškrtnou jména svých předchůdců od Ajeho po Achnatona, aby byl považován za přímého nástupce Amenhotepa III. Doba, kdy vládl Achnaton byla totiž považována za dobu úpadku Egypta a jeho vlivu ve světě. Achnaton se stal "kacířem", který z velmoci plné posvátných tradic, učinil slabošský stát bez požehnání bohů. Haremheb se rozhodl zasáhnout proti rozšířené korupci, každému komu bylo u soudu prokázáno, že bral úplatky, byl uříznut nos a musel budovat obranné pevnosti na hranicích Egypta.

Haremheb určil za dědice trůnu starého vezíra (prvního ministra) Ramesse I. (též Ramses), jím začíná 19. dynastie.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 nevedet nevedet | Web | 4. května 2011 v 18:21 | Reagovat

Díky, pomohlo mi to se seminárkou :)

2 Udo Udo | E-mail | Web | 6. března 2012 v 15:02 | Reagovat

no comment:-)

3 BbnvStodia BbnvStodia | E-mail | Web | 21. září 2017 v 4:32 | Reagovat

same day payday loans online - http://paydayvax.org/
direct lender payday loans <a href="http://paydayvax.org/">online payday loans</a> ’

4 Bbecfruple Bbecfruple | E-mail | Web | 22. září 2017 v 7:23 | Reagovat

online payday advance loans
<a href="http://paydayvax.org/">cash advance</a>
loan consolidation
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans online</a> ’

5 FfvgArroke FfvgArroke | E-mail | Web | 24. září 2017 v 20:42 | Reagovat

cialis vs over the counter
<a href="http://veucialis.com/">buy cialis</a>
cialis tablets
<a href=http://veucialis.com/>cialis online</a> ’

6 FsvAropay FsvAropay | E-mail | Web | 24. září 2017 v 23:12 | Reagovat

cialis drug
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
what does cialis look like
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

7 LdvbranDY LdvbranDY | E-mail | Web | 25. září 2017 v 2:43 | Reagovat

viagra pills for sale
<a href="http://fuyviagraf.com/">viagra online</a>
buy female viagra
<a href=http://fuyviagraf.com/>viagra online</a> ’

8 Bhnjspisee Bhnjspisee | E-mail | Web | 25. září 2017 v 21:10 | Reagovat

over the counter viagra alternative
<a href="http://viagracekan.com/">buy viagra</a>
viagra erections
<a href=http://viagracekan.com/>buy viagra</a> ’

9 LewfhWaynC LewfhWaynC | E-mail | Web | 26. září 2017 v 0:06 | Reagovat

buy viagra new york
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra</a>
viagra erection
<a href="https://viagrawasdc.com/">buy viagra</a> ’

10 AzsvbranDY AzsvbranDY | E-mail | Web | 26. září 2017 v 3:37 | Reagovat

viagra prescription uk
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra</a>
viagra dosages
<a href=http://viagraonszb.com/>generic viagra</a> ’

11 Drvpbcrycle Drvpbcrycle | E-mail | Web | 27. září 2017 v 4:11 | Reagovat

viagra and high blood pressure - http://viagraonszb.com/
100mg viagra <a href="http://viagraonszb.com/">viagra online</a> ’

12 Vtnocema Vtnocema | E-mail | Web | 27. září 2017 v 4:43 | Reagovat

canadian pharmacy online cialis - https://jrucialis.com
cialis 20 mg daily <a href=https://jrucialis.com>cheap cialis</a> ’

13 LvvdErelve LvvdErelve | E-mail | Web | 27. září 2017 v 7:23 | Reagovat

cheap female viagra - https://viagraciom.com
purchase viagra <a href=https://viagraciom.com>viagra online</a> ’

14 Fvthsfruple Fvthsfruple | E-mail | Web | 29. září 2017 v 4:11 | Reagovat

online payday loans with
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance online</a>
loan companies
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance loans</a> ’

15 Lssbdccarmaf Lssbdccarmaf | E-mail | Web | 4. prosince 2017 v 22:32 | Reagovat

buy name brand viagra
http://canadiannowv.com/
generic viagra 50mg
<a href="http://canadiannowv.com/buy-viagra/">viagra samples</a>
brand name viagra on line

16 Mbjmkcrycle Mbjmkcrycle | E-mail | Web | 5. prosince 2017 v 1:38 | Reagovat

viagra erection
http://vipnowed7.com/
how viagra works
<a href="http://vipnowed7.com/buy-generic-viagra/">buy viagra</a>
viagra canada no prescription

17 MlokmStodia MlokmStodia | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 16:26 | Reagovat

same day payday loans direct lenders https://1paydayloansonline.com/
anyday payday loans <a href="https://1paydayloansonline.com/">best payday loans</a>

18 Dbsggfruple Dbsggfruple | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 16:16 | Reagovat

cash 1 payday loan
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">payday advance loan</a>
instant loans for bad credit
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">payday advances</a>

19 Dbsabggfruple Dbsabggfruple | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 23:50 | Reagovat

direct lender of payday loans
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">pay day loan</a>
bad credit payday loans no faxing
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">3 month payday loans</a>

20 Dnbcfruple Dnbcfruple | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 17:15 | Reagovat

personal loans people bad credit
<a href="https://paydaynnoo.org/">payday loan online</a>
bad credit loans for military payday loans for mil
<a href="https://paydaynnoo.org/">payday loans online</a>

21 Dndfruple Dndfruple | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 5:06 | Reagovat

bad credit payday loan lenders
<a href="https://paydayvtulo.org/">personal loans</a>
absolutely no fax payday loan
<a href="https://paydayvtulo.org/">payday loans online</a>

22 Dcxfruple Dcxfruple | E-mail | Web | 6. ledna 2018 v 4:31 | Reagovat

business loans bad credit
<a href="https://loansbadzwe.org/">payday advances</a>
best payday loan online
<a href="https://loansbadzwe.org/">payday loans online</a>

23 JbbpaUnny JbbpaUnny | E-mail | Web | 6. ledna 2018 v 6:09 | Reagovat

bad credit loans andnot payday loan
<a href="https://personalnae.org/">payday cash loan</a>
card consolidate credit debt
<a href=https://personalnae.org/>online payday loans direct lenders</a>

24 Mndadona Mndadona | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 5:53 | Reagovat

herbal alternative to viagra
<a href="http://viagrapfhze.com/">buy generic viagra</a>
viagra and high blood pressure
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra 100mg</a> ’

25 Enmurearie Enmurearie | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 16:52 | Reagovat

how much does viagra cost
<a href=http://fviagrajjj.com/>free viagra</a>
viagra brand 50 mg generic
<a href="http://fviagrajjj.com/">what happens if a girl takes viagra</a>

26 FntArroke FntArroke | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 13:21 | Reagovat

compare generic cialis prices
<a href="http://cialisenax.com/">generic cialis</a>
buy cialis online without prescription
<a href=http://cialisenax.com/>tadalafil cialis</a> ’

27 FndArroke FndArroke | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 15:18 | Reagovat

free samples of cialis
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">cialis reviews</a>
cialis no prescription needed
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>discount cialis</a> ’

28 FndAropay FndAropay | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 16:48 | Reagovat

cialis 20mg effects
<a href="http://haycialis.com/"></a>
cialis 5mg
<a href="http://haycialis.com/">female cialis</a> ’

29 MhtStodia MhtStodia | E-mail | Web | 1. února 2018 v 23:16 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
small payday loans online <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance america</a>

30 Vrcpreems Vrcpreems | E-mail | Web | 5. února 2018 v 19:04 | Reagovat

OK’
<a href="http://viasergeneric.com/">purchase viagra online</a>
viagra 100mg pills
<a href=http://viasergeneric.com/>viagra no prescription</a>

31 Omcproni Omcproni | E-mail | Web | 7. února 2018 v 21:25 | Reagovat

OK’
<a href="https://365paydayloan.org/"> faxless payday loans</a>
cash loans online https://365paydayloan.org/ -  payday loan no fax

32 TvbLoord TvbLoord | E-mail | Web | 8. února 2018 v 1:10 | Reagovat

OK’
<a href="https://24paydayloan.org/">payday loan online</a>
bad credit payday loan https://24paydayloan.org/ - cash loan

33 Ldfthuct Ldfthuct | E-mail | Web | 9. února 2018 v 17:25 | Reagovat

Hello! All!  <a href="http://genericviaser.com/">viagra online</a> viagra ingredients <a href=http://genericviaser.com/>viagra online</a> ok’

34 Sendcarricagale Sendcarricagale | E-mail | Web | 14. února 2018 v 5:58 | Reagovat

viagra health express
<a href=http://bioshieldpill.com/>viagra generic</a>
viagra meaning in punjabi
<a href="http://bioshieldpill.com/">buy generic viagra</a>
how many hours between viagra doses

35 Ltvunore Ltvunore | E-mail | Web | 20. února 2018 v 20:02 | Reagovat

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/
badcredit payday loans <a href=https://bestpaydayloan.us.org/>online payday loans</a>

36 JosephJinee JosephJinee | E-mail | Web | 26. února 2018 v 4:57 | Reagovat

viagra als doping im sport
<a href=http://viagrarow.com>generic viagra at walmart</a>
what is the best site to buy viagra
<a href="http://viagrarow.com">cheap viagra next day shipping</a>
what is the use viagra tablet

37 LqxPrips LqxPrips | E-mail | Web | 27. února 2018 v 5:23 | Reagovat

Hi!
<a href="http://cialisovnnc.com/">buy cialis online</a>
cheap cialis soft tabs
<a href=http://cialisovnnc.com/>buy cialis online</a> OK’

38 Gblcrycle Gblcrycle | E-mail | Web | 27. února 2018 v 22:16 | Reagovat

<a href="http://freeerectilepills.com/">erectile pills</a>
get viagra
<a href="http://freeerectilepills.com/">cialis</a> OK’

39 dafaRhync dafaRhync | E-mail | Web | 28. února 2018 v 1:16 | Reagovat

olimpiadi 2012 doping viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra on line</a>
is there a girl version of viagra
<a href="http://viagrabs.com">what is viagra</a>
testing viagra video

40 Fntcrycle Fntcrycle | E-mail | Web | 7. března 2018 v 3:49 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra online</a>
over the counter viagra alternative
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra online</a> OK’

41 Fnasceta Fnasceta | E-mail | Web | 7. března 2018 v 19:41 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">viagra</a>
cheap viagra online
<a href=http://viagraazmhj.com/>viagra price</a>  OK’

42 Rvucrycle Rvucrycle | E-mail | Web | 10. března 2018 v 4:25 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">viagra online</a>
viagra brand 50 mg generic
<a href="http://onlineviaqer.com/">cheap viagra</a> OK’

43 ErmaFek ErmaFek | E-mail | Web | 13. března 2018 v 5:02 | Reagovat

h http://clalisonlineohi.com cialis online canada
taking cialis while trying to get pregnant
<a href=http://clalisonlineohi.com>buy cialis</a> cialis vs levitra cual es mejor

44 DuncaFek DuncaFek | E-mail | Web | 14. března 2018 v 4:07 | Reagovat

j http://cialsonlinebei.com cialis online canada
cialis tabletten rezeptfrei
<a href=http://cialsonlinebei.com>cialis online canada</a> cialis cuidados

45 Plppaync Plppaync | E-mail | Web | 17. března 2018 v 23:31 | Reagovat

amoxil 1g spc
<a href="http://amoxilpillbuy.com/">amoxil 875</a>
amoxil suspension 250 mg
<a href=http://amoxilpillbuy.com/>price of amoxil</a> ’

46 Hnnprild Hnnprild | E-mail | Web | 22. března 2018 v 16:48 | Reagovat

<a href="https://needmoney.us.com/">need loan</a>
payday advance direct lender <a href="https://needmoney.us.com/">need payday loan today</a>
OK’

47 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 22. března 2018 v 23:25 | Reagovat

buy ranitidine

48 mobic meloxicam 15 mg mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 10:36 | Reagovat

mobic meloxicam    7 5 mg

49 mobic meloxicam 15 mg mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 15:58 | Reagovat

mobic meloxicam    medication

50 mobic meloxicam 15 mg mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 20:44 | Reagovat

mobic meloxicam 15 mg

51 http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-medication http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-medication | E-mail | Web | 30. března 2018 v 10:52 | Reagovat

mobic meloxicam medication

52 http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-medication http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-medication | E-mail | Web | 30. března 2018 v 17:49 | Reagovat

mobic meloxicam 7 5 mg

53 bakkaRhync bakkaRhync | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 1:57 | Reagovat

what happens if a dog takes viagra
<a href=http://viagrabs.com>pop over to these guys</a>
taking half of a viagra pill
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra online</a>
ginseng and viagra together

54 smettere di fumare smettere di fumare | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 12:30 | Reagovat

app smettere di fumare italiano

55 smettere di fumare smettere di fumare | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 16:21 | Reagovat

smettere di fumare catarro

56 bakkaRhync bakkaRhync | E-mail | Web | 10. dubna 2018 v 4:07 | Reagovat

how to get a prescription for viagra in australia
<a href=http://viagrabs.com>generic viagra</a>
skin rash caused by viagra
<a href="http://viagrabs.com">look at this web-site</a>
is there a drug opposite to viagra

57 source source | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 10:03 | Reagovat

Buy Essay Germany | Essay Writing Service in Germany

58 dczhiexy dczhiexy | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 13:29 | Reagovat

viagra overnight <a href="http://menedkkr.com/#">price of viagra</a> cheapest viagra prices <a href=http://menedkkr.com/#>viagra use</a>

59 smettere di fumare Fed smettere di fumare Fed | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 16:16 | Reagovat

smettere di fumare

60 Buy Essay Canada Fed Buy Essay Canada Fed | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 13:37 | Reagovat

Buy Essay Canada

61 Smettere Di Fumare VelocementeFed Smettere Di Fumare VelocementeFed | E-mail | Web | 21. dubna 2018 v 22:43 | Reagovat

Smettere Di Fumare Velocemente

62 btdbricy btdbricy | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 0:48 | Reagovat

viagra doses <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra online</a> name brand viagra over the counter viagra

63 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 14:59 | Reagovat

buy ranitidine

64 Essay Writing Service in Canada Essay Writing Service in Canada | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 22:17 | Reagovat

Essay Writing Service in Canada

65 bsnestato bsnestato | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 3:28 | Reagovat

cash advance stafford tx https://nofaxnoteletrackpaydayloans.us/
payday loans mission st san francisco <a href=https://nofaxnoteletrackpaydayloans.us/#>loan</a>

66 ndgdrilk ndgdrilk | E-mail | Web | 6. května 2018 v 2:59 | Reagovat

generic viagra <a href="http://viagapharmaked.com/#">viagra for sale</a> viagra generic <a href=http://viagapharmaked.com/#>buy viagra online</a>

67 bdcdrilk bdcdrilk | E-mail | Web | 10. května 2018 v 0:09 | Reagovat

generic brands of viagra online <a href="http://usa77www.com/#">buy generic viagra online</a> buy viagra <a href=http://usa77www.com/#>generic viagra 100mg</a>

68 bakkaRhync bakkaRhync | E-mail | Web | 16. května 2018 v 4:21 | Reagovat

use of viagra tablets
<a href=http://viagrabs.com>generic viagra</a>
does viagra help with sperm count
<a href="http://www.viagrabs.com">free viagra</a>
hearing loss after taking viagra

69 brtSnife brtSnife | E-mail | Web | 18. května 2018 v 10:38 | Reagovat

quick personal loans <a href="https://applycheckloan.com/">payday loans no credit check</a> credit card debt <a href=https://applycheckloan.com/>quick loans</a>

70 brddrilk brddrilk | E-mail | Web | 26. května 2018 v 1:00 | Reagovat

viagra cheap <a href="https://aluixnetwork.com/#">generic viagra</a> viagra without prescription <a href=https://aluixnetwork.com/#>viagra online</a>

71 bsdIcent bsdIcent | E-mail | Web | 31. května 2018 v 22:27 | Reagovat

viagra price <a href="http://fviagrajjj.com/">buy real viagra online</a> viagra in canada <a href="http://fviagrajjj.com/">buy real viagra online</a>

72 example example | E-mail | Web | 1. června 2018 v 9:09 | Reagovat

smettere di fumare

73 bxvdrilk bxvdrilk | E-mail | Web | 4. června 2018 v 23:25 | Reagovat

what is tadalafil <a href="http://cialisoakdm.com/#">cialis 5mg</a> tadalafil online <a href=http://cialisoakdm.com/#>cialis for sale</a>

74 vadIcent vadIcent | E-mail | Web | 6. června 2018 v 16:00 | Reagovat

non prescription cialis <a href="http://hitcialisosn.com/#">generic cialis</a> what is tadalafil <a href="http://hitcialisosn.com/#">tadalafil liquid</a>

75 ploIcent ploIcent | E-mail | Web | 7. června 2018 v 14:43 | Reagovat

generic viagra online pharmacy <a href="http://menedkkr.com/#">viagra</a> generic viagra sildenafil <a href="http://menedkkr.com/#">viagra online</a>

76 bakkaRhync bakkaRhync | E-mail | Web | 8. června 2018 v 2:19 | Reagovat

when does the patent for viagra expire
<a href=http://viagrabs.com>weblink</a>
viagra and blood pressure medications
<a href="http://viagrabs.com">official site</a>
how much viagra can you take in 24 hrs

77 bynIcent bynIcent | E-mail | Web | 8. června 2018 v 10:03 | Reagovat

canadian viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">purchase viagra online</a> herbal alternative viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra online without prescription</a>

78 paznaino paznaino | E-mail | Web | 8. června 2018 v 22:17 | Reagovat

cheap viagra <a href="http://viagrapfhze.com/#">viagra online</a> cost of viagra <a href=http://viagrapfhze.com/#>viagra samples</a>

79 nnsdrilk nnsdrilk | E-mail | Web | 9. června 2018 v 20:07 | Reagovat

viagra suppliers <a href="https://aluixnetwork.com/">generic viagra rx</a> over the counter viagra <a href=https://aluixnetwork.com/>viagra generic</a>

80 bakkaRhync bakkaRhync | E-mail | Web | 10. června 2018 v 5:29 | Reagovat

viagra with heart attack
<a href=http://www.viagrabs.com>find more</a>
do not take viagra with what medication
<a href="http://www.viagrabs.com">generic viagra</a>
viagra good morning papa

81 ndgIcent ndgIcent | E-mail | Web | 10. června 2018 v 11:22 | Reagovat

sample viagra <a href="http://bitcapblog.com ">discount viagra</a> cheap generic viagra <a href="http://bitcapblog.com">viagra price</a>

82 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 11. června 2018 v 22:46 | Reagovat

cialis side effects bloodshot eyes cartoon
<a href="http://cialis-tt.com">cialis 5 mg</a>
te haria el amor pero se ve que no aguantan la pela cialis
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+professional+online+mail-order+pharmacies>generic cialis</a>

83 bsdIcent bsdIcent | E-mail | Web | 12. června 2018 v 9:36 | Reagovat

generic viagra online pharmacy <a href="http://emtpartsstore.com/">buy generic viagra online</a> viagra sildenafil <a href="http://emtpartsstore.com">cheap viagra online</a>

84 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 12. června 2018 v 23:16 | Reagovat

cialis 5 mg precio en colombia
<a href="http://cialis-gg.com">cialis professional online mail-order pharmacies</a>
vendo cialis venezuelan
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+on+line+no+pres>buy tadalafil online</a>

85 bsddrilk bsddrilk | E-mail | Web | 13. června 2018 v 6:18 | Reagovat

need personal loan <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">payday loans online same day</a> personal loans poor credit <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>bad credit payday loans</a>

86 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 14. června 2018 v 0:34 | Reagovat

arti cialis dua pada whatsapp messenger
<a href="http://cialis-tt.com">buy cialis</a>
black raspberry other benefits of cialis
<a href=http://cialis-tt.com#female+cialis+online+mail-order+pharmacies>buy cialis online</a>

87 nnrdrilk nnrdrilk | E-mail | Web | 14. června 2018 v 15:02 | Reagovat

cialis pills <a href="http://fundeconp.org/">cialis buy</a> cialis 20mg <a href=http://fundeconp.org/>buy cialis online</a>

88 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 14. června 2018 v 15:17 | Reagovat

cialis tablets in karachi
<a href="http://cialis-gg.com">cialis prices</a>
lilly drug company cialis
<a href=http://cialis-gg.com#buy+tadalafil>buy tadalafil online</a>

89 Markslinc Markslinc | E-mail | Web | 14. června 2018 v 20:44 | Reagovat

36 hour pill cialis
<a href="http://cialis-gg.com">buy cialis online</a>
ferro folsan 5mg cialis
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+5mg>cialis on line no pres</a>

90 jjjIcent jjjIcent | E-mail | Web | 16. června 2018 v 4:46 | Reagovat

card consolidate credit debt <a href="https://payday-loans.us.org">loans online</a> canadian payday loans online <a href="https://payday-loans.us.org">payday loans</a>

91 bakkaRhync bakkaRhync | E-mail | Web | Pondělí v 3:13 | Reagovat

can you mix coke and viagra
<a href=http://viagrabs.com>sildenafil viagra</a>
what happens when a normal guy takes viagra
<a href="http://viagrabs.com">how does viagra work</a>
beetroot juice and viagra

92 bakkaRhync bakkaRhync | E-mail | Web | Pondělí v 16:29 | Reagovat

brand name viagra without prescription
<a href=http://viagrabs.com>this</a>
how to get rid of headache after taking viagra
<a href="http://www.viagrabs.com">buy viagra on line</a>
does viagra help if you have anxiety

93 mmzdrilk mmzdrilk | E-mail | Web | Pondělí v 21:33 | Reagovat

viagra generic <a href="http://canadiannowv.com/">buy viagra canada</a> cheap viagra canada <a href=http://canadiannowv.com>buying viagra online</a>

94 dfgIcent dfgIcent | E-mail | Web | Pondělí v 21:48 | Reagovat

viagra online without prescription <a href="http://viagranerrds.com/ ">viagra online</a> viagra samples <a href="http://viagranerrds.com">cheap viagra online</a>

95 bakkaRhync bakkaRhync | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:08 | Reagovat

shops that sell viagra in south africa
<a href=http://viagrabs.com>buy viagra on line</a>
words that sound like viagra
<a href="http://viagrabs.com">viagra side effects</a>
branded viagra in india

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama